BJC Logistics Thai Version
Site Map Links
 

 

Social Contribution

โครงการทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจัดการโลจิสติกส์ รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

เป็นโครงการร่วมระหว่าง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และ
    1. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว
    2. วิทยาลัยพาณิชยการบางนา

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 9 คน โดยเข้ามาฝึกภาคปฏิบัติที่บริษัทฯ ตั้งแต่เดือน พ.ค. 51
และจะจบหลักสูตรเดือน ก.พ. 52

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยปัจจุบันการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้เข้ามามีบทบาทในภาพรวมของเศรษฐกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ในเรื่องการลดต้นทุนการจัดการด้านการขนส่ง เพื่อเป็นการสนองนโบายของรัฐบาล ทางบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรการบริหารการจัดการด้านโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษา สายสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต พัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ เพื่อสอดคล้อง และสามารถรองรับกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถ และภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

          ทางบริษัทฯ ได้เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการสร้างบุคลากรของชาติ ให้มีความรู้ความสามารถ และทำให้นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและครอบครัวด้วย ทั้งนี้ยังเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป้นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกอีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพโลจิสติกส์ โดยทั้งนี้จะได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำงานตามขั้นตอนการทำงานจริง

2. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะในวิชาชีพโลจิสติกส์ เพื่อจะได้นำเป็นความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ วางแผนการปฎิบัติงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ให้สัมฤทธิ์ผลตามหลักเป้าหมายตามวิชาการและการปฏิบัติงานจริง

4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาให้มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

5. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้

6. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ในสายอาชีพ สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

7. เพื่อกระตุ้นให้พนักงานของบริษัทฯ เกิดความท้าทายในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพแก่ตัวบุคลากรเอง

8. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสานสัมพันธ์ให้แก่สังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะมีความรู้พื้นฐานในสายงานด้านโลจิสติกส์ คุณสมบัติ และความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หรือองค์การต่างๆ ต่อไปในอนาคต

2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับผลตอบแทนจากการทำงาน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3. บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือสังคมในการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะสามารถทำให้นักศึกษามีความเข้าใจวิชาชีพนี้อย่างแท้จริง โดยการมาฝึกงานกับสถานประกอบการโดยตรง และทำให้นักศึกษาได้ค้นหาสมรรถนะที่แท้จริงของตนเองว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบอาชีพอะไรในอนาคต

4. เพื่อให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย ทั้งร่ายกายและจิตใจ

5. เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร และตระหนักในปัญหาและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

6. เพื่อให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกำลังสำคัญในด้านการผลิตและการให้บริการ

7. บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป ในนามของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ในด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.