BJC Logistics Thai Version
Site Map Links
 

 

News & Events

การเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าโดยผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย เมื่อวันที่ 3 ก.ย.50

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ คลังสินค้ากิ่งแก้ว ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จริงของการดำเนินงานจากผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ


คุณโภคทรัพย์ พุ่มพวง รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
กล่าวต้อนรับและแนะนำบริษัทฯ


คณะผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย ชมวิดีทัศน์แนะนำบริษัทฯ


คณะผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย เยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ในคลังสินค้า


คณะผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย เยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ในคลังสินค้า


คณะผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกไทย เยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ในคลังสินค้า

 
All News & Events...
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.