BJC Logistics Thai Version
Site Map Links
 

 

News & Events

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552 คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากโครงการ MBA Logistics มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้ากิ่งแก้ว ของบริษัท ฯ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2552 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ณ คลังสินค้ากิ่งแก้ว ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ การศึกษาด้านวิชาการได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในวันดังกล่าว คุณชไมพร ตันติวงศ์ (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายซัพพลายเชนและพัฒนาธุรกิจ) ได้เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์กับคณะอาจารย์ และนักศึกษารวมถึงนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานหลักๆ ของคลังสินค้า

 
All News & Events...
Facebook BJCLogisticsTwitter BJCLogistics
Copyright © 2018 BJC Logistics. All rights reserved.