บริการขนส่งและการกระจายสินค้า


บริการขนส่งและการกระจายสินค้า


TRANSPORT

บริษัทฯ มีเครือข่ายขนส่งที่สนับสนุนการให้บริการขนส่งที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้าหลายพันรายและจุดลงสินค้ากระจายทั่วทั้งประเทศ โดยมีเป้าหมายคือ ส่งสินค้าในกรุงเทพ ภายใน 24 ชั่วโมง และต่างจังหวัดภายใน 48 – 72 ชั่วโมง การดำเนินงานปัจจุบันยังรวมถึงการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าปลีก ผู้บริโภค และสินค้าสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป บริษัทฯ ยังจัดการเรื่องการรับสินค้าคืนจากลูกค้าภายใน 5 วันทั่วทั้งประเทศ

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้บริการส่งสินค้าที่หลายหลาย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน สินค้าทางด้านกราฟฟิก สินค้าทางด้านอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ เครื่องทำความเย็น สารปรุงแต่งอาหาร อุตสาหกรรม รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า และเวชภัณฑ์

เครือข่ายบริการขนส่งสินค้า

บีเจซีมูฟบริหารการขนส่งสินค้าร่วมกับบริษัทขนส่งมืออาชีพ เพื่อขนส่งสินค้าไปถึงลูกค้าปลายทางทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กำหนดเวลาที่ตกลงไว้กับลูกค้า การขนส่งสินค้าให้ถึงจุดมุ่งหมายทั่วประเทศภายในเวลาที่กำหนดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยการบริหารจุดกระจายสินค้า (Hub) ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลาง 6 จังหวัด กระจายตามภาคต่างๆ

การให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ยังรวมถึง :

การรวมใบสั่งซื้อสินค้า

เนื่องจากระบบการจัดการใบสั่งสินค้า คลังสินค้า การขนส่ง ถูกรวมเข้าด้วยกัน ทำให้บริษัทฯ สามารถรวมหรือ แยกใบสั่งสินค้าเพื่อการขนส่งโดยเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำ การรวมใบสั่งสินค้านี้เชื่อมต่อกับทัศนคติการสั่งซื้อของลูกค้า ต่อการขนส่ง ทัศนคติการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ทำให้ความสามารถในการมองเห็นความต้องการมีความเที่ยงตรงและง่ายขึ้น

การจัดการด้านขนส่ง และเส้นทางเดินรถ

บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการขนส่งต่างๆในเครือข่ายและการควบคุมอัตราขนส่งซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยอัตราขนส่งนั้นสัมพันธ์กับอัตราการใช้ประโยชน์สูงสุดของเที่ยวรถ กระบวนการที่ใช้สามารถทำให้การตรวจสอบขนส่ง การชำระเงิน การส่งมอบ และการติดตามสถานะสินค้า ทำได้ดีขึ้น ระบบที่ใช้ยังช่วยในการจัดเส้นทางที่ยุ่งยาก การลงของหลายๆจุด การส่งผ่านท่าพักสินค้าเพื่อรวบรวมส่งต่อ เป็นต้น ทางเลือกต่างๆเหล่านี้จะนำมาพิจารณาในการกำหนดเส้นเดินรถและในกรณีที่มีการลงของหลายจุด ข้อมูลซึ่งเชื่อมกันระหว่างคลังสินค้าและขนส่งทำให้สามารถกำหนดความต้องการของรถขนส่งที่เหมาะสมล่วงหน้าสำหรับการบริการให้ตรงเวลาตามที่ต้องการ

การกำหนดรูปแบบขนส่งต่างๆ (Multi-Modal) และการดำเนินการ

บริษัทฯ ให้บริการรถขนส่งทุกรูปแบบ ในรูปแบบไม่เต็มคัน (LTL), เต็มคัน (TL) ทางอากาศ และทางเรือ ทีมงานของบริษัทฯ จะแนะนำรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับสินค้าที่จะส่งและจัดส่งให้อย่างถูกต้องครบถ้วน

การจัดเส้นเดินรถตามขบวนการ

บริษัทฯใช้รถขนส่งของบริษัทเองและของผู้ประกอบการขนส่งตามรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้วซึ่งได้รับการประเมินผลระดับการให้บริการ และเกณฑ์อื่นๆ ของบริษัท การรวบรวมการจัดการขนส่งสินค้าไว้ที่ศูนย์กลางก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดขบวนการขนส่ง ลดอัตราความผิดพลาดและค่าขนส่ง

ความชัดเจนในการติดตามตรวจสอบสถานะสินค้าและข้อมูล (Visibility)

บริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลผลการติดตามสถานะสินค้านับจากต้นทางของผู้ทำการขนส่งต่างๆในเครือข่ายโดยจับคู่กับเลขที่ใบสั่งสินค้า ณ.จุดต่างๆในขบวนการ ในรูปแบบที่ไม่ยุ่งยากที่จะทำความเข้าใจ ด้วยความถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน

การรวมสินค้าในการขนส่ง

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าจากพื้นที่หลายๆ จุด โดยนำมารวมกันที่จุดศูนย์กลางสำหรับการขนส่งเพื่อส่งไปยังปลายทางรวมกัน

การจัดการในกรณีลูกค้ามีรถขนส่ง และ/หรือตู้สินค้าเอง และการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้ามีรถขนส่งหรือตู้ขนส่งของตนเอง บริษัทฯสามารถให้บริการจัดการขนส่งตามความต้องการเฉพาะกิจของลูกค้าดังกล่าว รวมทั้งการติดตามสถานะของการส่ง รวมทั้งการส่งสินค้าอันตรายที่ต้องการการจัดการภายใต้กฎระเบียบโดยเฉพาะ การส่งเป็น bulk, ตู้เย็นหรือการลากตู้กลับ เป็นต้น